บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
25
• หญิง
26
รวม
52


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ประถมศึกษา
1
• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูประจำ
9
• พนักงานราชการ(สอน)
5
• ครูอัตราจ้าง
15
• หัวหน้างาน
21
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
1
• เจ้าหน้าที่
17
• ผู้ดูแลระบบ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7
• แผนกวิชาช่างยนต์
7
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5
• แผนกวิชาบัญชี
3
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
8
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
4
• งานอาคารสถานที่
3
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
• งานความร่วมมือ
2
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2
• งานปกครอง
2
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8
• งานครูที่ปรึกษา
2
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5
• งานทะเบียน
3
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
32
• มีใบประกอบวิชาชีพ
20
รวม
52