บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
29
• หญิง
27
รวม
56


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
2
• ประถมศึกษา
1
• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
3
• นักการ
2
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูประจำ
11
• พนักงานราชการ(สอน)
6
• ครูอัตราจ้าง
13
• หัวหน้างาน
23
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
2
• เจ้าหน้าที่
19
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6
• แผนกวิชาช่างยนต์
7
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6
• แผนกวิชาบัญชี
3
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
8
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
2
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
• งานความร่วมมือ
1
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2
• งานปกครอง
2
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
10
• งานครูที่ปรึกษา
2
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
• งานทะเบียน
2
• งานวัดผลและประเมินผล
1
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
30
• มีใบประกอบวิชาชีพ
25
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
56